NHỮNG QUY ĐỊNH CẦN THIẾT
-------------------------------------------
---DẪN NHẬP---
A. MỤC ĐÍCH :
Pháp bảo Khất-Sĩ hôm nay có ra, là chuyển giao món quà thiêng liêng của Võ trụ đại đồng đến...