...Cả thảy đều do nơi đời sanh ra đạo . Đời là bà hoàng hậu, mẹ đẻ nứt hông của đạo Phật.            Đạo Phật sanh ra ngang hông giữa cõi đời nên kêu gọi đạo Phật là trung đạo, chánh giác.

Tìm trong

Tìm chủ đề - Các nội quy chung của diễn đàn Pháp Bảo Khất Sĩ

Tùy chọn thêm