Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam mô Tổ sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!
Nam mô Tổ sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!
Nam mô Tổ sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!