Chơn Lý 16:


https://www.youtube.com/watch?v=xzZn_BPgy9o&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9ChY8_5vtl PxUFxaA3_&index=16

Chơn Lý 17:

...