Chơn Lý 11:


https://www.youtube.com/watch?v=oKmnlNHv5rk&index=11&list=PLRyMTmVVQ9y5kv9 ChY8_5vtlPxUFxaA3_

Chơn Lý 12:

...