Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Tổ Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát!